Civieltechnisch Advies & Management

 

Ontwerpen

Voordat een weg aangelegd wordt gaat er een heel ontwerp-, en berekeningstraject aan vooraf. De weg moet namelijk zowel in ruimtelijke als in constructieve zin ontworpen worden. InVra plus heeft die kennis en benodigde software om dit beide te kunnen doen.
Bij de ontwerpen maken wij gebruik van de ontwerprichtlijnen en passen dit op een praktische manier toe. Door te ontwerpen in Autocad Civil 3D kunnen de ontwerpen op een snelle en duidelijke manier inzichtelijk gemaakt worden.
De wegontwerpen maken wij in verschillende fases van SO t/m DO fase voor publieke of private opdrachtgevers tot UO tekeningen voor aannemers.
 

Als gevolg van de verwachte klimaatsveranderingen wordt een goede waterhuishouding steeds belangrijker. Eén van de verwachtingen is dat regenbuien korter en heviger zullen zijn, met andere woorden, meer water in minder tijd. Daarnaast zullen drogere perioden langer duren. Om wateroverlast of watertekort te voorkomen dient de hemelwaterafvoer hierop voorbereidt te zijn. In stedelijke gebieden betekent dit dat met name de riolering goed ontworpen dient te zijn. Invraplus BV kan u hierbij helpen.

 

Aan het opstellen van goed ontwerp ligt een berekening ten grondslag. Voordat een berekening gemaakt wordt, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald met welke neerslagscenario’s er gerekend dient te worden. Dit hangt af van de overlast en gevolgen welke ontstaan als een gebied tijdelijk onder water komt te staan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verschil tussen het winkelgebied en een speelterrein. Bij het tijdelijk overstromen van een speelveld ontstaat er minder overlast en schade dan bij het overstromen van een winkelstraat. Hierdoor kan bij het berekenen van de waterafvoer van een speelterrein met een minder zwaar neerslagscenario gerekend worden, waardoor bij het realiseren van het ontwerp in de uitvoering kosten bespaard kunnen worden.

 

Daarnaast wordt bij het rioolontwerp en rioolberekening van nieuwe én bestaande en systemen gekeken naar mogelijkheden voor het tijdelijk bergen en/of infiltratie van regenwater en, indien gewenst, naar het langdurig vasthouden van regenwater. Vaak leidt het creëren van bergings- en infiltratiemogelijkheden tot een ontwerp wat goedkoper is te realiseren. Natuurlijk wordt het beheer en onderhoud met de bijbehorende kosten niet uit het oog verloren.

 

Naast het opstellen van berekeningen en het ontwerpen voor hemelwaterafvoersystemen kan Invraplus ook adviseren bij het opstellen van een ontwerp voor de zg. droogweerafvoer. Tevens hebben wij ervaring met het ontkoppelen van hemelwater bij gemengde systemen en kunnen wij de opdrachtgever hierin ondersteunen.

Een goede woonomgeving heeft een grote invloed op de gezondheid en het geluk van mensen. Vormgeving en inpassing leveren daarbij vraagstukken op die zowel esthetisch , als functioneel en technisch van aard zijn. De start van onze werkzaamheden is vaak het toetsen van de haalbaarheid van stedenbouwkundige plannen. Gekeken wordt naar waterhuishouding, verkeerskundige en riolering technische aspecten en de aanleg van openbaar groen.

 

Onze ervaringen met de aanleg van woongebieden komen direct van pas op het moment dat wij second opinions maken op stedenbouwkundige ontwerpen en de raming maken op basis van schetsen, voor het bepalen van benodigd budget voor de aanleg van plannen. Rekenen en tekenen gaan dan vaak gelijk op met het uitwerken van de stedenbouwkundige ontwerpen. Duurzaamheid integreren we graag als uitgangspunt in onze ontwerpen.

 

We kijken al vroeg in het ontwerptraject naar de grondbalans versus aanleghoogtes en waterhuishouding van plannen. Het doel daarvan is zo min mogelijk grondtransport van en naar locaties te veroorzaken en hergebruik van vrijgekomen bodemmateriaal te optimaliseren. We maken gebruik van de nieuwste ontwikkeling op gebied van openbare verlichting en passen materialen toe die het milieu zo min mogelijk belasten. We helpen onze opdrachtgevers zo met het maken van keuzes op het gebied van duurzame oplossingen en deze te integreren in beleid op het gebied van inrichten van de openbare ruimte.

InVra plus is sinds haar oprichting betrokken bij grote waterbouwkundige projecten zoals Blauwestad, Meerstad, verschillende vaarverbindingen in Groningen, Drenthe, Duitsland, Overijssel en de aanleg van buitendijkse kwelders en een verlegging van de primaire zeekering in Delfzijl.

 

In deze projecten hebben wij verschillende rollen vervuld waarbij enerzijdse schetsontwerpen voor D&C contracten door ons gemaakt zijn en anderzijds het gehele ontwerpproces van SO, VO, DO doorlopen is. Door onze jarenlange ervaring hierin kunnen wij snel ontwerpen maken en weten wij wat de grootste risico’s zijn en welke beheersmaatregelen door op toegepast kunnen worden.

 

InVra Plus heeft ruime ervaring met en kennis van het ontwerpen en toepassen van diverse verhardingsconstructies. Zoals verhardingsconstructies van beton, asfalt of elementenverharding als deklaag in combinatie met een gebonden of ongebonden fundering. Op basis van ontwerpeisen en uitgangspunten zoals verkeersgegevens en draagvermogen van de ondergrond wordt de rekenmethode bepaald en met behulp van rekenprogramma’s wordt de verhardingsconstructie berekend. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende software programma’s: CARE, BISAR, OIA, CIMpel, VENCON, KMW, BESCON, UEC-SLAB.

 

In de ontwerpfase kunnen diverse verhardingsconstructies worden berekend en met elkaar worden vergeleken op het gebied van kosten en levensduur om zo te komen tot de meest kostenefficiënte constructie. Ook kunnen alternatieve samenstellingen meegenomen worden in de vergelijking. Als alternatieve samenstelling kan gedacht worden aan AGRAC of gestabiliseerde AEC- slakken (Afval Energie Centrale).

 

Naast de “standaard” dimensioneringsberekeningen hebben wij voor een opdrachtgever een verhardingsconstructie uitgerekend met extreem grote draagvermogens ten behoeve van speciale voertuigen, waaronder reachstackers en de opslag van grote hoeveelheden bulkmateriaal en containers. Hierbij is een fundering van cement gebonden AEC-slakken toegepast. In ons eigen laboratorium kunnen diverse (voor)onderzoeken worden uitgevoerd voor of tijdens de uitvoering, zodat de kwaliteit van de verhardingsconstructie van zandcunet tot en met deklaag kan worden geborgd.

Hoofdmenu