Civieltechnisch Advies & Management

 

InVra Plus

Risicomanagement

Grote projecten in de railinfra en stationsomgeving kunnen niet gerealiseerd worden zonder professioneel risicomanagement. De belangen, bedragen en bedreigingen zijn simpelweg te groot om aan het toeval over te laten. Risicomanagement is daarom uitgegroeid tot een volwassen discipline op stafniveau. Risicomanagement inzetten om zo escalatie van projecten te voorkomen. Ook InVra plus heeft voor deze discipline gespecialiseerde adviseurs in huis. ‘We zien wel’ komt in onze projecten niet voor. 

 

Voorafgaand aan de start van grote projecten, inventariseert InVra plus samen met de opdrachtgever - en eventueel externe deskundigen - de mogelijke risico’s, die zich voor, tijdens en na de bouwfase kunnen voordoen. Vervolgens bekijken we per risico, welke beheersmaatregelen genomen kunnen en moeten worden, om schade en vertraging te voorkomen en geld te besparen. Nauwgezet risicomanagement voorkomt dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen krijgen. Schade en extra kosten kunnen we vermijden, terwijl we de planning en realisatie van projecten steviger borgen. 

 

Risico: hoe groot? 

Risico’s zijn er in vele soorten en gradaties. Het gaat onder andere om technische, organisatorische, politieke, juridische, financiële, ruimtelijke en maatschappelijke risico’s. Bij elk risico kijken we samen met de medewerkers van de opdrachtgever naar de kans dat het zich zal voordoen en dan naar de eventuele gevolgen voor de planning, de financiën en de kwaliteit van het project. We ‘scoren’ de risico’s vervolgens op een schaal van 0 tot 25, waarbij 25 de hoogste risicofactor is. Voor het bepalen van de hoogte van de risicoscore maken we gebruik van de expertise en deskundigheid van de projectleiders en medewerkers binnen het project. Als projectbetrokkene zijn zij immers in staat om - samen met de risicomanager - alle risco’s te identificeren, te kwalificeren en aan te wijzen. 

 

Risicodossier

In een risicodossier houden we alle gegevens bij, per risico. We benoemen de mogelijke beheersmaatregelen en geven aan wie ze uit gaat voeren. Per risico benoemen we een risicohouder binnen uw organisatie. Hij of zij is verantwoordelijk voor het operationeel beheer van het risico. Risicomanagement zorgt ervoor dat de juiste medewerkers hun verantwoordelijkheid kunnen en zullen nemen. Dat voorkomt onduidelijkheid in uw organisatie en bespaart faalkosten. 

 

Periodieke evaluatie 

De risicomanager van InVra plus heeft een coördinerende en controlerende functie. Hij neemt periodiek het risicodossier door, samen met de risicohouders van de opdrachtgever. Risico’s zijn immers dynamisch: ze kunnen snel veranderen. Wat vandaag veilig lijkt, kan morgen tijdens de bouw opeens risicovol blijken te zijn. Dankzij het nauwgezette en effectieve beheer kunt u uw project of projectorganisatie daar waar nodig efficiënt en tijdig bijsturen. Kleine oorzaken krijgen daardoor geen grote negatieve gevolgen.

 

Mogelijke gevolgen bij risico’s:

• uitloop van de planning: vertraging;

• hoger uitvallende kosten: tekorten/verliezen;
• niet voldoen aan kwalitatieve eisen en normen;
• niet voldoen aan informatieve eisen en normen;
• niet voldoen aan organisatorische eisen en normen;

 

Zelf doen, of uitbesteden?
In het bedrijfsleven en zeker ook bij de overheid is de tendens dat risicomanagement steeds vaker en professioneler wordt ingezet. Daarbij heeft men uiteraard de keuze tussen zelf doen, of uitbesteden. InVra plus helpt opdrachtgevers graag bij dit bijzondere specialisme.


Risicomanagement is geen exacte wetenschap. Deskundigheid en praktijkervaring spelen een cruciale rol. InVra plus beschikt over een schat aan ervaring, niet alleen theoretisch, maar vooral ook aan de uitvoeringskant. Kosten van risicomanagement? De budgetten voor professioneel risicomanagement zijn relatief bescheiden. Met minder dan 1% van het bouwbudget, kan InVra plus schade en vertraging voorkomen, risico’s afdekken en ervoor zorgen dat projecten op tijd en binnen budget gerealiseerd kunnen worden. Een investering in risicomanagement verdient zich dan ook snel - geheel of gedeeltelijk - terug.


Interesse?

Wilt u meer informatie over onze advisering en werkwijze? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoofdmenu