Civieltechnisch Advies & Management

 

InVra Plus

CO2 prestatieladder

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie.De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

o CO2-bewust certificaat niveau 5

A. Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

o Ketenanalyse opwaarderen landbouwwegen

B. Reductie

Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

o Energiemanagement actieplan 2019

o Doelstellingen scope 3 en initiatieven

C. Communicatie

Via onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. Indien u vragen, opmerkingen of ideeën heeft over onze CO2 prestaties dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

De verder door de stichting SKAO vereiste informatie omtrent de CO2 reductie van InVra plus vindt u op  www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties.

D. Participatie

Binnen onze bedrijfsvoering en binnen onze projecten zijn wij bezig met duurzame initiatieven of participaties. Hieronder een toelichting op een selectie van deze initiatieven/ participaties. Daarnaast is InVra plus lid van Nederland CO2 Neutaal. 

Toelichting initiatieven en participaties

Het engineeren en bouwen van een sluis  is openbaar aanbesteed. De inschrijver met de  “economisch meest voordelige inschrijving” heeft het werk gegund gekregen. Om de EMVI-score te bepalen is niet alleen naar de  inschrijfsom en bouwtijd  gekeken, maar ook naar de trede op de CO2-prestatieladder van de inschrijver en het energieverbruik van de sluis in de gebruiksfase. In de sluis zitten een aantal systemen welke bij gebruik energie verbruiken, bijvoorbeeld voor het openen en sluiten van de deuren. Het is van belang om de energiekosten tijdens de gebruiksfase (minimaal 50 jaar) zo laag mogelijk te houden, zodat de kosten voor de beheerder beperkt blijven. Tijdens de aanbesteding lagen de scores voor prijs, bouwtijd en trede op de CO2-prestatieladder zodanig bij elkaar, dat de score voor het energieverbruik bepalend is geweest voor het behalen van de beste EMVI-score. De winnende inschrijver heeft een plan ingediend waarbij het systeem om de sluisdeuren in geval van noodinlaat gecontroleerd te kunnen sluiten losgekoppeld is van het systeem om de deuren te openen en te sluiten in normale situaties. Hierdoor kan dit systeem lichter en efficiënter uitgevoerd worden, waardoor er een behoorlijke energiebesparing behaald is ten opzichte van een traditionele oplossing. InVra plus heeft namens de opdrachtgever deze aanbesteding begeleid en is met het voorstel gekomen om naast de CO2 prestatieladder ook een ander criterium op het gebied van duurzaamheid op te nemen om gunningsvoordeel op te krijgen.
 

InVra plus onderzoekt de mogelijkheden voor een energielandschap op een bepaalde locatie. Vorige jaar zijn de mogelijkheden voor het opwekken en bewaren van duurzame energie met als basis een valmeer onderzocht. InVra plus is de bedenker en kartrekker van dit plan. Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek naar de economische haalbaarheid van dit plan.

 

In het kader van de herinrichting van een centrum is er nagedacht over het vernieuwen en verduurzamen van de openbare verlichting. Dit heeft geleid tot het nemen van de volgende maatregelen:

- Oude masten vervangen door masten met led-verlichting

- Er worden minder nieuwe masten geplaatst met meer lichtopbrengst

- Er wordt gebruik gemaakt van een OLC (outdoor lamp controller)

- Er wordt een netwerk met gelijkspanning aangebracht.

Het initiatief is van InVra plus. De te verwachten maximale besparing is 8.491 kWh.

 
Voor de realisatie van een tijdelijke weg is er in plaats van de standaard oplossing met tijdelijke verlichting, gekozen voor licht reflecterende stenen. Omdat de weg vlakbij een natura 2000 gebied ligt moet er waarschijnlijk aangepaste verlichting gebruikt worden. Van InVra plus kwam het idee om reflexstones te gaan gebruiken. Door het toepassen van deze reflecterende stenen worden de zijkant van de weg voldoende gemarkeerd en is verlichting niet noodzakelijk. De reductie bestaat uit het leveren, aanbrengen en gebruik van 10 lichtmasten (incl. bekabeling).
 
Bij een project in Noord-Nederland zijn wij betrokken bij diverse deelprojecten. Zo ook bij 2 projecten die dicht bij elkaar liggen. Door beide projecten te combineren zijn we gekomen tot een gesloten grondbalans voor deze projecten. Dit bespaart de aan- en afvoerkosten van grond. Bij het ene project kwam er 230 m3 grond vrij en voor het andere project was er 150 m3 grond nodig. Door het aanpassen van het ontwerp en door een gelijktijdige uitvoering van de projecten konden we komen tot een gesloten grondbalans. Inschatting is dat dit circa 245 kg CO2 uitstoot bespaart.
 
Het realiseren van een gescheiden rioolstel is duurzaam omdat er minder afvalwater naar de zuiveringsinstallaties hoeft worden gepompt en omdat er minder gezuiverd hoeft te worden. In een gemeente willen ze graag naar een gescheiden rioolstelsel toe. Het voorstel van InVra plus is om het huidige gemengd rioolstelsel te gebruiken als vuilwaterriool en alleen een nieuw hemelwaterriool aan te leggen. Door op deze manier te werken wordt er circa 800 meter DWA riool niet aangelegd en circa 800 m gemengd riool niet verwijderd.
 
Een gemeente heeft aan ons gevraagd om de beschoeiing te inspecteren van ca. 4 km kanaal. Uit een eerder rapport van een andere partij is geadviseerd om de volledige beschoeiing te vervangen van het hele traject. Uit onze inspectie is gebleken dat de beschoeiing niet volledig vervangen hoeft te worden. Delen van de beschoeiing zijn wel slechter en dan met name ter hoogte van de waterrand, maar onder de waterrand is de beschoeiing nog goed. Ons voorstel is dan ook om lokaal de beschoeiing te herstellen. Omdat met name grote delen van de beschoeiing rondom de waterlijn vervangen moeten worden, is het idee om een opzetstuk te ontwikkelen zodat de gehele constructie weer in orde is. Daartoe worden een aantal bedrijven benaderd om een proefstukken te maken en toe te passen in hout, kunststof en beton. Met deze proefstukken moet per materiaalsoort vastgesteld worden in hoeverre dit makkelijk uitvoerbaar is. Daarnaast zijn de prijs, levertijd en levensduur belangrijke beoordelingsaspecten. Ook zal InVra plus voorstellen om een CO2 footprint of een MKI te bepalen zodat de constructies ook op het gebied van duurzaamheid kunnen worden getoetst.
 
In een gemeente zijn er een aantal tijdelijke parkeerplaatsen nodig bij de reconstructie van het Centrum. In deze tijdelijke situatie wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande materialen die vrij zijn gekomen in het werk. Er is in overleg met de gemeente tot deze oplossing gekomen, zodat onnodig breukverlies van nieuw materiaal voorkomen kan worden. Daarnaast geeft het een financiële besparing. Onze rol: bedenken van deze maatregel en de uitvoering ervan door middel van het maken van bestek en tekeningen.
 

Toelichting initiatief BCTR

BCTR staat voor Bitumen Cement Treated Renewables en wordt gebruikt als onderlaag in wegconstructies. Bitumen, cementmengsels, slakken (of een andere “renewable”/ secundaire bouwstof), zand en eventueel vulstof worden gemengd waardoor er een hoogwaardige bouwstof ontstaat die enigszins elastisch en kneedbaar is, een niet continue gebonden product. Het duurzame voordeel van BCTR is dat er gebruik gemaakt wordt van secundaire bouwstoffen en of afvalstoffen zodat er bespaard wordt op de primaire bouwstoffen. BCTR wordt geproduceerd met schuimbitumen en wordt bij lage temperaturen gemengd . De voordelen van BCTR zijn:

- Reduceren van gebruik primaire grondstoffen

- Optimaal hergebruik van secundaire bouwstoffen

- Mengen bij lage temperaturen

- Kleine mobiele installatie met hoge capaciteit

- Product is herbruikbaar

- Beperken vervoersstromen

- Lage CO2 footprint

In 2016 heeft InVra plus een proefvak van 400 m2 gerealiseerd. Dit heeft een CO2 besparing opgeleverd van ca. 8 ton.

InVra plus is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van dit product.

 

 

 

Hoofdmenu