Civieltechnisch Advies & Management

 

Bedrijventerrein Eemshaven Zuidoost Bedrijventerrein Eemshaven Zuidoost

Opdrachtgever: Groningen Seaports
Opdracht: Het maken van definitieve ontwerpen en bestekken.
Locatie: Eemshaven

 


lees verder

Campus Windesheim Zwolle Campus Windesheim Zwolle

Opdrachtgever: Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle
Opdracht: De Chr. Hogeschool Windesheim wil in 2030 een nieuw campusterrein hebben. Hiervoor moet ca. 80.000m2 bestaande bebouwing gesloopt worden en ca. 100.000m2 nieuw gebouwd worden. Ten tijde van deze uitvoering moet de Hogeschool wel operationeel blijven. Een van de eerste grote bouwprojecten is de bouw van gebouw X (Spoorzijde). 
Locatie: Zwolle

 


lees verder

Station Tilburg - Besix Station Tilburg - Besix

Opdrachtgever: Besix Nederland
Opdracht: Het coördineren van buitendienststellingen en planning
Locatie: Station Tilburg

 


lees verder

Kenniscampus Leeuwarden Kenniscampus Leeuwarden

Opdrachtgever: Kenniscampus Leeuwarden CV/BV. Samenwerking tussen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden University en de gemeente Leeuwarden
Opdracht: Aanleg van een schoolplein, de inpassing van een kinderboerderij, de aanleg van 2 parkeerplaatsen, de aanleg van een wandelboulevard en de aanleg van bouwlocaties.
Locatie: Binnenstad van Leeuwarden

 


lees verder

Noordelijke Vaarverbinding Noordelijke Vaarverbinding

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Opdracht: Het Oldambt meer is op dit moment alleen vanaf de zuidkant bereikbaar voor recreatieboten. InVra plus heeft sinds 2003 verschillende onderzoeken uitgevoerd hoe het Oldambtmeer aan de noordkant aangesloten kan worden op het Termunterzijldiep. Ook is gekeken hoe de robuuste verbindingszone langs het kanaal gelegd kan worden zodat het Hondshalstermeer (ecologisch) aangesloten wordt op het Oldambtmeer. Daarnaast is gekeken om de Hoofdweg in Midwolda te ontlasten door langs het nieuw aan te leggen kanaal een “rondweg” aan te leggen die aansluit op de Gereweg N362. In verband met de aanwezige agrarische bedrijven die langs het tracé zitten is met alle betrokken agrariërs gesproken.
Locatie: Nieuwolda-Midwolda

lees verder

Reiderhaven Reiderhaven

Opdrachtgever: Dhr. Molema
Opdracht: Begeleiden van het project vanaf idee tot en met civieltechnisch ontwerp waarbij tevens de benodigde vergunningen en planologische procedures zijn aangevraagd.
Locatie: Aan het Reiderdiep, Hoofdstraat 9 te Beerta

 


lees verder

Revitalisering Rensel en Hoogebrug Revitalisering Rensel en Hoogebrug

Opdrachtgever: Revitalisering Rensel en Hoogebrug te Winschoten en aanleg nieuw bedrijventerrein Hoogebrug III
Opdracht: De ondernemers op de bedrijventerreinen Rensel en Hoogebrug drongen er bij de gemeente Winschoten op aan om verbetering in de kwaliteit door te voeren. Er was veel leegstand, achterstallig onderhoud, de verkeersveiligheid was slecht, de kwaliteit van de wegen liet te wensen over enzovoort. Door de beide terreinen duurzaam te revitaliseren wilde men de huidige bedrijven behouden en een goed vestigingsklimaat scheppen voor nieuwe bedrijven. De gemeente Winschoten had een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarin het uitbouwen en opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit een speerpunt was. De visuele aankleding van de openbare ruimte is een beeldbepalende kwaliteitsfactor voor bedrijven. InVra plus was verantwoordelijk voor het civieltechnische ontwerp en de directievoering. Daarnaast verzorgde InVra plus het technisch projectmanagement, risicomanagement en het projectsecretariaat.
Locatie: Winschoten. Bedrijventerreinen Rensel en Hoogebrug

 


lees verder

Haren Noord Haren Noord

Opdrachtgever: GEM Haren Noord
Opdracht:

Civieltechnisch ontwerp VO + DO

Bestekken bouwrijp maken
Bestekken woonrijp maken
Sloopbestek bestaande opstallen maken
Directie en toezicht op NUTS- en civieltechnische aannemers tijdens de realisatie

Locatie: Oosterweg Haren

 


lees verder

N360 N360

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Opdracht: Definitief ontwerp en Bestek
Reconstructie N360 1e fase
Locatie: Wegvak Leeuwenburgstraat - Ruischerbrug

 


lees verder

Reconstructie Heavy Load Area Eemshaven Reconstructie Heavy Load Area Eemshaven

Opdrachtgever: Orange Blue Terminals
Opdracht: Reconstructie Heavy Load Area terwijl de loscapaciteit maar 4 weken onderbroken mag worden.
Locatie: Eemshaven

 


lees verder

N370 N370

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Opdracht: Reconstructie knooppunt Reitdiep
Locatie: Groningen, aansluiting Westelijke ringweg.

 


lees verder

Station Zwolle - Drainage Station Zwolle - Drainage

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: De engineering en het opstellen van het bestek voor de afvoerleiding t.b.v. de drainage op het station van Zwolle. Door aanpassingen aan het Station van Zwolle is de werking van het drainagesysteem niet toereikend.
Het drainage water wordt op twee locaties opgevangen aan de oost- en westzijde van de reizigerstunnel. Met persleidingen wordt dit water afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Voordat het water afgevoerd kan worden dient het water vooraf te worden gezuiverd middels een klasse 1-afscheider.
Locatie: Station Zwolle

 


lees verder

Windesheim Zwolle Windesheim Zwolle

Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim
Opdracht: InVra plus geeft sinds 2008 civieltechnisch advies en maakt ontwerpen voor Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het campus terrein is de afgelopen jaren op verschillende locaties gewijzigd. De grootste wijzigingen waren de aanleg van gebouw X en Z (zwembad). Deze beide gebouwen zijn ontstaan vanuit de visie dat de campus tot 2030 compleet aangepast zou worden. Direct om de campus moet een ring komen voor auto’s. In dezelfde ring moeten ook alle NUTS voorzieingen aangelegd worden. Om dit te realiseren hebben InVra plus en buro Halmos een masterplan gemaakt voor de NUTS voorzieningen die gefaseerd uitgevoerd moet worden. Dit masterplan wordt per fase aangelegd. InVra plus geeft Hogeschool Windesheim advies op het gebied van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Buro Halmos doet dit op het gebied van installaties. De adviezen worden door InVra plus en Halmos verder uitgewerkt tot ontwerpen en bestekken. Tijdens de uitvoering voert InVra plus de directie en het toezicht op de infrastructurele werkzaamheden.
Locatie: Hogeschool Windesheim Zwolle, Campus.

 


lees verder

Landbouwwegen Zwolle Landbouwwegen Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Opdracht: Onderzoek alternatieve (BCTR®) verhardingsopbouw
Locatie: Buitengebied gemeente Zwolle, landbouwwegen

 


lees verder

Mercurius Business Park – Gemeente Stadskanaal Mercurius Business Park – Gemeente Stadskanaal

Opdrachtgever: Gemeente Stadskanaal
Opdracht: Onderzoeksrapport: Quick-scan economisch perspectief van het Mercurius Business Park (MBP) in Stadskanaal
In de context van een economisch zwakke regio (krimp, opleidingsniveau beroepsbevolking, vergrijzing) is ons gevraagd of, en zo ja, in welke richting er mogelijkheden zijn om dit terrein een nieuw perspectief te geven.
Locatie: Mercurius Business Park in Stadskanaal

 


lees verder

Regiotram Groningen Regiotram Groningen

Opdrachtgever: Regiotram Groningen
Opdracht: Het centrum van Groningen is moeilijk bereikbaar voor autoverkeer. Het Openbaar Vervoer in zijn huidige vorm kan verdere groei niet meer aan. Een alternatief wordt gezocht in de aanleg van een tram. Tramlijn 1 rijdt vanaf Groningen CS naar Zernike. Tramlijn 2 gaat vanaf CS naar Kardinge. Invraplus heeft opdracht gekregen een second opinion te geven op de kostenraming voor lijn 1, een raming te geven op de kosten voor lijn 2, inclusief een koppelingsvariant en een second opinion te geven op de uitvoeringsplanning lijn 1 en 2.
Locatie: In en rond het centrum van Groningen

 


lees verder

Bluswater- en bereikbaarheidsvoorzieningen Bluswater- en bereikbaarheidsvoorzieningen

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: Het ontwerpen en realiseren van bluswater- en bereikbaarheidsvoorzieningen voor drie unieke deelprojecten. In de eerste fase zijn op basis van UAV-GC 2005 Kleine Werken drie aanbestedingsdossiers opgesteld. Tijdens de realisatie voert InVra Plus directie en toezicht.
Locatie: Emplacement Amsterdam Westhaven
Emplacement Axel
Emplacement Terneuzen

 


lees verder

Second opinions railprojecten Second opinions railprojecten

Opdrachtgever: Gemeente Groningen – Bustunnel Groningen
Gemeente Roermond – Spoorwegovergang Leropperweg
Provincie Drenthe – Station Emmen-Zuid
Opdracht: Bustunnel Groningen: advies over mogelijke optimalisaties
Spoorwegovergang Leropperweg Roermond: advies over mogelijke optimalisaties
Station Emmen-Zuid: beoordeling varianten
Locatie: Diverse locaties en projecten in Nederland

 


lees verder

Kunstwerken Noord-Oost Kunstwerken Noord-Oost

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: Om onacceptabel verval van kunstwerken te voorkomen en daarmee de functie van de kunstwerken dient tijdig onderhoud plaats te vinden. Met behulp van de werkzaamheden wordt de levensduur van de kunstwerken met 30 jaar verlengd.
Locatie: Diverse locaties in het noorden en oosten van Nederland

 


lees verder

Amoveren traverse Station Zwolle Amoveren traverse Station Zwolle

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: Het opstellen van het bestek voor demontage van de traverse in Zwolle
Locatie: Station Zwolle

 


lees verder

Tijdelijk busstation Zwolle Tijdelijk busstation Zwolle

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: Bij het project ZwolleSpoort wordt ter plaatse van het station een nieuwe onderdoorgang gemaakt en worden nieuwe perrons gebouwd. Ten tijde van buitendienststellingen die hiervoor nodig zijn moeten de passagiers met bussen vervoerd worden. Aan de zuidzijde van het treinstation is de capaciteit voor bussen te laag en is de locatie niet optimaal i.v.m. voetgangers, fietsers, auto's en bussen. Aan de zuidoostzijde van de tijdelijke traverse wordt een braakliggend stuk grond omgevormd tot tijdelijk busstation. InVra plus heeft het ontwerp en het bestek gemaakt en heeft de aanbesteding begeleid. Ten tijde van de uitvoering heeft InVra plus toezicht gehouden en directie gevoerd.
Locatie: NS station Zwolle

 


lees verder

A-Ware & Fonterra Heerenveen A-Ware & Fonterra Heerenveen

Opdrachtgever: A-Ware / Fonterra
als civieltechnisch adviseur voor / namens  Het4kant uit Sneek
Opdracht: VO & DO bouwrijpmaken terrein.
Middels technische omschrijving vermarkten en begeleiden
van de uitvoeringswerkzaamheden

VO & DO landscaping ( wrm ) fabrieksterrein
Middels technische omschrijving vermarkten en begeleiden
van de uitvoeringswerkzaamheden

Locatie: Industrieterrein IBF in Heerenveen

 


lees verder

A-Ware Bouter Cheese Culemborg A-Ware Bouter Cheese Culemborg

Opdrachtgever: A-Ware Bouter Cheese
Opdracht: Aansluiting realiseren van laaddock op openbare weg
Locatie: Culemborg

 


lees verder

Gerkesklooster - Friesland Campina Gerkesklooster - Friesland Campina

Opdrachtgever: Friesland Campina
Opdracht: Twee werken in één (na een brand in bouwwvak is het pekellokaal afgebrand)
Vernieuwing pekellokaal en daarna versnelde modernisering van de fabriek
Locatie: Gerkesklooster

 


lees verder

Ausnutria Hyproca Heerenveen Ausnutria Hyproca Heerenveen

Opdrachtgever: Ausnutria Hyproca,
als civieltechnisch adviseur voor / namens Het4kant uit Sneek
Opdracht: VO & DO bouwrijpmaken terrein.
Middels technische omschrijving vermarkten en begeleiden
van de uitvoeringswerkzaamheden

VO & DO landscaping ( wrm ) fabrieksterrein
Middels technische omschrijving vermarkten en begeleiden
van de uitvoeringswerkzaamheden

Locatie: Industrieterrein IBF in Heerenveen

 


lees verder

Estia Danone - Cuijk Estia Danone - Cuijk

Opdrachtgever: Danone
Opdracht: Nieuwbouw Melkpoederfabriek
Locatie: Laarakkers, Cuijk

 


lees verder

Brug Vuurjuffer Brug Vuurjuffer

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Opdracht: Ontwerp een brug met een overspanning van 55 meter die uiterlijke gelijkenissen heeft met de hout-betonbruggen die vlakbij al gerealiseerd zijn.
Locatie: Blauwestad

 


lees verder

Orange Blue Terminals - Eemshaven Orange Blue Terminals - Eemshaven

Opdrachtgever: Orange Blue Terminals b.v.
Opdracht: Ontwerpen, aanbesteden en begeleiden van de uitvoering van een Multi-purpose overslag terrein in Eemshaven.
Locatie: Westlob, Eemshaven

 


lees verder

Ontwikkelmaatschappij Delfzijl Ontwikkelmaatschappij Delfzijl

Opdrachtgever: OntwikkelMaatschappij Delfzijl (OMD), semi-overheid
Opdracht: Het project bestaat uit 3 onderdelen:
Delfzijl Noord heeft geen goed ontsluiting op de toegangsweg van Delfzijl, de N360. In eerste instantie is gekozen voor een enkele verdiepte rotonde in de Hogelandsterweg. Deze bleek uiteindelijk te duur. Op advies van InVra plus zijn er uiteindelijke twee kleinere rotondes aangelegd.
Locatie: Delfzijl, N360-Hogelandsterweg

 


lees verder

Wensbeeld Delfzijl Wensbeeld Delfzijl

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl
Opdracht: De gemeente Delfzijl is bezig met het opstellen van een wensbeeld voor het centrum van de stad en de directe omgeving. Dit wensbeeld is een ruimtelijke visie, waarin een aantal fysieke ingrepen beschreven worden die er voor moeten zorgen dat de stad op termijn aantrekkelijker wordt om er te wonen, te werken en te recreëren.
Locatie: Delfzijl

 


lees verder

HSL Tunnel HSL Tunnel

Opdrachtgever: Consortium Bouygues TP SA
Koop Holding Europe b.v.
Opdracht: Het ontwerp en de realisatie van de Groene Hart-tunnel voor de HSL-lijn Amsterdam - Parijs
Locatie: Bouw tunnel bij Leiderdorp;
Bouw tunnelboormachine in Frankrijk (NFM);
Prefab fabriek voor tunnel elementen in België nabij Luik speciaal voor het project gebouwd.

lees verder

Houten Bruggen Sneek Houten Bruggen Sneek

Opdrachtgever: Schaffitzel Holzindustrie
Opdracht: Contract- en bouwmanagement voor de 2 houten bruggen van Sneek.
Locatie: Rondweg Sneek

 


lees verder

Blauwestad Blauwestad

Opdrachtgever: Projectbureau Blauwestad
Opdracht: Ontwerp en realiseer Blauwestad: transformeer een agrarisch gebied in een woon-, natuur- en recreatiegebied. Een nieuw aan te leggen meer, de aanleg van woningbouwlocaties en de realisatie van  natuurgebieden. Natuur en recreatie worden ontsloten met vaarverbindingen, wegen, fiets- en wandelpaden.
Locatie: Gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten, later samengegaan in gemeente Oldambt (Oost Groningen)

lees verder

Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM) Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM)

Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM)
Opdracht: Ontwikkeling van een van een voormalig agrarisch gebied naar een nieuw woningbouwproject, ten oosten van de stad Groningen.
Locatie: Ten oosten van de stad Groningen

 


lees verder

Hoofdmenu